Some ALT text

David Harvie: Productivity and the War over Measure: Wealth, Value and Values

Objavljeno:

PRODUKTIVNOST IN VOJNA ZA MERO: BOGASTVO, VREDNOST IN VREDNOSTI

Kakorkoli se že meri produktivnost, - vsakodnevni output na delavca, produktivnost dela glede na čas dela, skupni faktor produktivnosti, bruto domači proizvod na prebivalca – je ta v preteklem stoletju izjemno rasla. Kot je leta 1930 napovedal Keynes, bi "[sedaj] lahko rešili gospodarski problem". Zmogljivost družbene proizvodnje je namreč tolikšna, da bi z njeno pomočjo zmogli uresničiti Marxovo želeno družbo "prosto povezanih posameznikov", v kateri "je merilo bogastva ... razpoložljivi čas", torej, rečeno z Paulom Masonom, "post-kapitalizem".

Toda kljub temu "biti produktiven delavec [še vedno] ni nekaj, kar bi prinašalo srečo, temveč nekaj nesrečnega". Zdi se, da mehanizacija, ki izboljšuje produktivnost, ne "lajša trdega dela nobenemu človeškemu bitju". Pravzaprav delovni čas, skupaj s pripadajočim stresom, narašča. Na Japonskem celo obstajata besedi - "karōshi" in "karojisatsu"- ki opisujeta smrt, nastalo zaradi prekomernega dela in samomor, kot posledico prekomernega dela in napornih delovnih pogojev.

V predavanju bom raziskoval ta očitni paradoks, pri čemer bom izhajal iz spoznanj Adama Smitha in Marxa. Pogledal bom vlogo tako imenovanega znanstvenega upravljanja in menedžerskih svetovalcev - ki so prispevali k "petdesetkratnem povečanju produktivnosti ročnega delavca v proizvodnji", in ki zdaj obračajo pozornost k "intelektualnemu delu in intelektualnemu delavcu".

Predlagam, da za osmislitev nastale situacije, ločimo: bogastvo od vrednosti; vrednost (ednina) od vrednosti (množina); in vrednosti (samostalnik) od vrednotenja (glagola).

Prav tako predlagam, da je merjenje samo del problema, in da se razredni boj pogosto odvija v obliki vojne za mero.

[divider]

PRODUCTIVITY AND THE WAR OVER MEASURE: WEALTH, VALUE AND VALUES

However it is measured — output per worker per day, hourly labour productivity, total factor productivity, per capita gross domestic product — productivity has grown immensely over the past century. As Keynes predicted in 1930, ‘the economic problem may [now] be solved’. Society’s productive capacity is now such to make possible Marx’s desired society of ‘freely associated individuals’, in which ‘the measure of wealth is… disposable time’, what Paul Mason calls ‘post-capitalism’.

Yet for all this, ‘be[ing] a productive labourer [remains] not a piece of luck, but a misfortune’. Productivity-enhancing machinery does not seem to have ‘lightened the toil of any human being’. In fact, working hours, along with associated stresses, are rising. In Japan, there are even words — ‘karoshi’ and ‘karojisatsu’ — to describe death from overwork and suicide as a result of overwork and stressful working conditions.

In this lecture, I will explore this apparent paradox, drawing on insights from Adam Smith and Marx. I’ll look at the role of so-called scientific management and management consultants — who, having contributed to the ‘fifty-fold increase in the productivity of the manual worker in manufacturing’, are now turning their attentions to ‘knowledge work and the knowledge worker’.

I suggest that, to make sense of the situation, we need to make a number of distinctions: wealth from value; value (singular) from values (plural); and value (noun) from valuing (verb).

I also suggest measure itself is part of the problem, and that class struggle frequently takes the form of a war over measure.

[divider]

David Harvie je predavatelj finančne in politične ekonomije na Univerzi v Leicestru. Njegova področja raziskovanja so teorija vrednosti in njen odnos do problematike merjenja; politična ekonomija izobraževanja; globalizacija; čas, delovni čas in produktivnost; in družbena gibanja ter boj proti kapitalizmu. Njegovo trenutno raziskovanje se osredotoča na etiko in finance; na socialne naložbe in nastajajoči družbeni investicijski trg; ter na politično ekonomijo družbene reprodukcije in skupno ("the commons").

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Related:

Benjamin Noys: The Monstrosity of Absolute Production

Adorno writes, in the dedication of Minima Moralia, that if life should be effaced ‘then the monstrosity of absolute production will triumph’. The contemporary partisans of accelerationism can be characterised as refusing this notion of the monstrosity of production, to instead suggest the embrace o...

Lea Kuhar: Reflektivna (ob)sodba produktivnosti

V predavanju bomo poskusili nakazati neko možno linijo razmisleka znotraj odnosa med produktivnostjo, emancipacijo in delom. V prvem delu se bomo osredotočili na povezavo med delom in produktivnostjo ter preko nje poskusili ugotoviti kaj je tisto, kar po Marxu odlikuje »najslabšega stavbenika« pred...

Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

V predavanju me bo zanimala produktivnost delovne sile same, tj. vprašanje, kako tako v zgodovini kot danes določene človeške telesne in duševne zmožnosti dobijo obliko, ki je dejansko uporabna za kapitalistično produkcijo, tj. sploh postanejo delovna sila (saj zmožnosti neciviliziranega in nediscip...

Urban Sušnik: Kapitalizem in prekletstvo Prometejevega darila

Ena glavnih karakteristik moderne industrijske družbe je njena nenehna rast produktivnosti dela. Ravno te rastoče stopnje produktivnosti omogočajo eksponentne rasti bruto družbenega proizvoda, ki smo jim priča zadnjih dvesto let. Obenem pa prav ta ista karakteristika rastoče produktivnosti, ki omogo...