/events /letnik-predavanj-2023-planska-gospodarstva

Rastko Močnik: Zgodovinski pomen jugoslovanskega socializma

V jugoslovanski družbi so, kakor v vsaki družbeni formaciji, potekali protislovni procesi. Glavno protislovje je bilo tisto med socialističnimi in kapitalističnimi procesi. Kapitalistični procesi so bili »spontani«, saj jih je sprožala logika svetovnega kapitalističnega sistema, v katerega je bila vključena tudi Jugoslavija. Nasprotno so socialistične procese sprožale zavestne socialistične prakse: te so izhajale iz političnih odločitev in so lahko delovale, samo če so jih sprejele in podpirale množice. Obravnavali bomo glavne dosežke jugoslovanskega socializma: družbeno lastnino – ki se je doslej še najbolj približala odpravi lastnine; delavsko samoupravljanje – ki se je še najbolj približalo socialistični zahtevi, da s proizvodom razpolagajo tisti in tiste, ki so ga proizvedli; družbeno upravljanje v družbenih dejavnostih (šolstvu, zdravstvu, pokojninskem sistemu, sociali itn.) – ki je onemogočilo komercializacijo teh dejavnosti, a jih tudi ni podredilo državnemu administriranju. Naposled si bomo ogledali Kidričev model gospodarske reprodukcije, ki je povezal planiranje na ravni narodnega gospodarstva in odločanje delovnih kolektivov na ravni proizvodne enote (»podjetja«).

Predavanje bo potekalo ob 18:30 v Participativni ljubljanski avtonomni coni (PLAC). Posnetek predavanja bo pozneje objavljen na IDŠjevem YouTube kanalu.